Nederlands

Polivy® (polatuzumab vedotin)* ▼

Polivy is een middel tegen kanker dat de werkzame stof “polatuzumab vedotin” bevat.

Het wordt altijd samen met andere middelen tegen kanker gebruikt – zie hieronder "Met welke andere middelen wordt Polivy gegeven?".

Polivy wordt gegeven om “diffuus grootcellig B-cellymfoom” te behandelen dat niet eerder is behandeld.

Polivy wordt ook gegeven om “diffuus grootcellig B-cellymfoom” te behandelen dat is teruggekomen of niet is verbeterd:

  • na minimaal één eerdere behandeling, en

  • wanneer u geen stamceltransplantatie kunt krijgen.

“Diffuus grootcellig B-cellymfoom” is een vorm van kanker die ontstaat vanuit B-lymfocyten die ook B-cellen worden genoemd. Dit is een type bloedcellen.

Dit middel bevat een “monoklonaal antilichaam” en een stof die kankercellen kan doden en “MMAE” wordt genoemd.

  • Het “monoklonaal antilichaam”-deel van dit middel bindt aan een herkenningspunt op B-cellen.

  • Wanneer het eenmaal gebonden is aan de B-cellen laat het geneesmiddel de stof “MMAE” los in de B-cellen en doodt het de B-cellen.

Polivy wordt gegeven in combinatie met andere middelen tegen kanker:

  • rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en prednison voor “diffuus grootcellig B-cellymfoom” dat niet eerder is behandeld.

  • rituximab en bendamustine voor “diffuus grootcellig B-cellymfoom” dat is teruggekomen of niet is verbeterd, na minimaal één eerdere behandeling – en wanneer u geen stamceltransplantatie kunt krijgen.

Polivy 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

*Polivy is momenteel alleen commercieel verkrijgbaar in Luxemburg.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 - 1210 BRUSSEL

Pour la Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance

Avenue Galilée 5/03 - 1210 Bruxelles

Website: 

e-mail: 

R.E. Pharm Eline De Bruyne - M-BE-00002303 - created on 01/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring