Nederlands

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de toegang tot en het gebruik van de diverse inhouden en diensten die opgenomen zijn in of toegankelijk zijn via de website(hierna de “Website”), die eigendom is van de Roche Groep in België (hierna “ROCHE”).

Door deze Website te gebruiken, verwerft u de status van gebruiker en aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet wenst gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden, wordt u verzocht deze Website en alle bijhorende diensten niet langer te gebruiken en geen inhoud te downloaden.

ROCHE behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en om het even welke reden, de inhoud van de gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Indien u de Website en alle bijhorende diensten blijft gebruiken, aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, alle wijzigingen die in deze gebruiksvoorwaarden aangebracht zijn.

ROCHE stelt alles in het werk om correcte en bijgewerkte informatie te verspreiden. ROCHE geeft echter geen garanties over de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze Website. ROCHE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze Website of van de websites waarmee deze Website hyperlinks heeft.

ROCHE behoudt zich het recht voor deze Website op elk moment en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze Website en van de inhoud ervan, evenals van de websites waarmee de ROCHE website via hyperlinks verbonden is, ligt volledig bij de gebruikers. ROCHE en de personen die hebben meegewerkt aan de creatie, de uitvoering of de levering van deze Website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de toegang tot deze Website, van het gebruik ervan of van de onmogelijkheid om deze te gebruiken, noch voor fouten in de inhoud ervan. Deze bepaling geldt ook voor de websites waarmee de ROCHE Website verbonden is via hyperlinks.

De informatie die op deze Website wordt verspreid kan ramingen bevatten die een zekere mate van onzekerheid inhouden, met name met betrekking tot wetenschappelijke, commerciële, economische of financiële factoren. De werkelijke resultaten kunnen bijgevolg aanzienlijk afwijken van de prognoses.

Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van onze Website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat ROCHE de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. ROCHE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden, de inhoud ervan of de exploitatie van de inhoud.

Alle merken die vermeld zijn op deze website zijn eigendom van Hoffmann – La Roche of zijn filialen, of maken het voorwerp uit van een gebruiksvergunning.

Merken die eigendom zijn van Hoffman – La Roche mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ROCHE, behalve om producten of diensten van de onderneming te identificeren. Indien u zulke toestemming wenst te verkrijgen, contacteerMerken waarvoor ROCHE een gebruiksvergunning heeft, mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van hun respectieve eigenaar.

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker kan deze inhoud alleen downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Elke reproductie, distributie of andere exploitatie van deze inhoud is ten strengste verboden. Aanvragen voor vergunningen om de informatie die voorkomt op deze site te reproduceren, moeten worden gericht aan deROCHE respecteert de intellectuele eigendom van derden. Indien u meent dat deze Website of haar inhoud de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, gelieve dit te melden aan

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Voor de geschillen die eruit voortvloeien zijn de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van één of meer bedingen van deze gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen.

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002283 - Created on 23/08/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring