Legal Statement

DEEL I - Gebruikersvoorwaarden

De eigenaar van deze website is de Roche Groep in België:

NV Roche

Dantestraat 75

BE-1070 Brussel

België

en

Roche Diagnostics Belgium

Berkenlaan 8A

BE-1831 Diegem

België

Deze gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op de toegang tot en het gebruik van de diverse inhouden en diensten die opgenomen zijn in of toegankelijk zijn via de website www.roche.be hierna de “Website”), die eigendom is van de Roche Groep (hierna “ROCHE”).

Door deze Website te gebruiken, verwerft u de status van gebruiker en aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, gebonden te zijn door deze gebruikersvoorwaarden. Indien u niet wenst gebonden te zijn door deze gebruikersvoorwaarden, wordt u verzocht deze Website en alle bijhorende diensten niet langer te gebruiken en geen inhoud te downloaden.

ROCHE behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en om het even welke reden, de inhoud van de gebruikersvoorwaarden met onmiddellijke ingang te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Indien u de Website en alle bijhorende diensten blijft gebruiken, aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, alle wijzigingen die in deze gebruikersvoorwaarden aangebracht zijn.

Aansprakelijkheid

ROCHE stelt alles in het werk om correcte en bijgewerkte informatie te verspreiden. ROCHE geeft echter geen garanties over de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze Website. Roche kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze Website of van de websites waarmee deze Website hyperlinks heeft.

ROCHE behoudt zich het recht voor deze Website op elk moment en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze Website en van de inhoud ervan, evenals van de websites waarmee de Roche website via hyperlinks verbonden is, ligt volledig bij de gebruikers. ROCHE en de personen die hebben meegewerkt aan de creatie, de uitvoering of de levering van deze Website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de toegang tot deze Website, van het gebruik ervan of van de onmogelijkheid om deze te gebruiken, noch voor fouten in de inhoud ervan. Deze bepaling geldt ook voor de websites waarmee de Roche website verbonden is via hyperlinks.

Prognoses

De informatie die op deze Website wordt verspreid kan ramingen bevatten die een zekere mate van onzekerheid inhouden, met name met betrekking tot wetenschappelijke, commerciële, economische of financiële factoren. De werkelijke resultaten kunnen bijgevolg aanzienlijk afwijken van de prognoses.

Links naar websites van derden

Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van onze Website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat ROCHE de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. Roche kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden, de inhoud ervan of de exploitatie van de inhoud.

Persoonlijke informatie

U kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen om toegang te krijgen tot bepaalde pagina’s op deze Website. Alle persoonlijke gegevens die door u wordt meegedeeld, moeten juist, actueel en volledig zijn. U erkent en aanvaardt dat al uw persoonlijke gegevens door ROCHE mogen worden verzameld, bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy (zie onder).

Bescherming van login-informatie

Indien u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere login-informatie ontvangt om deze Website te kunnen gebruiken, bent u er zelf toe gehouden deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet mee te delen aan derden. ROCHE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze login-informatie door derden.

U dient elk ongeoorloofd gebruik van uw login-informatie, waarvan u kennis heeft, onmiddellijk te melden aan ROCHE, op [email protected]

Berichten van gebruikers

Alle berichten die u als gebruiker naar deze Website stuurt, zijn onderworpen aan de Privacy Policy. ROCHE heeft het recht om de inhoud van al deze berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of know-how, te gebruiken voor om het even welk doel.

De gebruiker die berichten stuurt naar de Website, is verantwoordelijk voor de inhoud ervan, met inbegrip van de nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid ervan.

Merken

Alle merken die vermeld zijn op deze website zijn eigendom van Hoffmann – La Roche of zijn filialen, of maken het voorwerp uit van een gebruiksvergunning.

Merken die eigendom zijn van Hoffman – La Roche mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ROCHE, behalve om producten of diensten van de onderneming te identificeren. Indien u zulke toestemming wenst te verkrijgen, contacteer [email protected]

Merken waarvoor ROCHE een gebruiksvergunning heeft, mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van hun respectieve eigenaar.

Auteursrecht

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker kan deze inhoud alleen downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Elke reproductie, distributie of andere exploitatie van deze inhoud is ten strengste verboden. Aanvragen voor vergunningen om de informatie die voorkomt op deze site te reproduceren, moeten worden gericht aan de [email protected]

ROCHE respecteert de intellectuele eigendom van derden. Indien u meent dat deze website of haar inhoud de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, gelieve dit te melden aan [email protected]

Overige bepalingen

Deze gebruikersvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Voor de geschillen die eruit voortvloeien zijn de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van één of meer bedingen van deze gebruikersvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen.

DEEL II - Privacy Policy

Bij ROCHE beseffen we dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onze websites heel belangrijk is. Vooraleer u gebruik maakt van de website www.roche.be hierna de “Website”), raden wij aan om deze Privacy Policy (hierna “Policy”) aandachtig te lezen.

Deze Policy regelt de verzameling, bewaring en verwerking van bepaalde informatie die verband houdt met het gebruik van de Website.

Gebruik van de gegevens – actieve verzameling

De persoonlijke informatie die u doorgeeft via de Website (e.g. door het verzenden van een email) zal door ons verzameld worden. Deze persoonlijke informatie zal daarna worden opgeslagen in een database. We zullen deze persoonlijke informatie enkel gebruiken voor de volgende doeleinden:

- Het bezorgen van product-informatie, medische informatie of andere relevante  informatie

Om uw persoonlijke informatie te gebruiken zoals hierboven beschreven kan het noodzakelijk zijn dat een entiteit die gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte, toegang heeft tot uw persoonlijke informatie om deze te verwerken en/of te bewaren. Overdracht van uw persoonlijke informatie aan Roche en haar vertegenwoordigers, medewerkers en licentienemers gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte wordt op adequate wijze beschermd onder afzonderlijke overeenkomsten zoals "Standaard Gegevensbeschermingsclausules.

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te bekijken en er een kopie van te ontvangen. Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie onnauwkeurig of onvolledig is, hebt u het recht om correctie ervan te verzoeken. U kunt vragen om de verwijdering van persoonlijke informatie die niet meer nodig is. U kunt ook de beperking vragen van het gebruik van uw persoonlijke informatie.

Als u vragen hebt, zich zorgen maakt of een klacht wilt indienen met betrekking tot de manier waarop Roche gebruik maakt van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met de lokale gegevensbeschermingsfunctionaris van Roche op [email protected] Indien u meer informatie over uw privacyrechten wenst of als u een probleem niet rechtstreeks met Roche kunt oplossen en een klacht wilt indienen, kan u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit op [email protected] Deze authoriteit is er verantwoordelijk voor dat de privacywetgeving in België wordt nageleefd.

Passieve verzameling van gegevens

Tot slot ontvangen wij automatisch bepaalde soorten gegevens zodra u inlogt op onze Website of wanneer wij bepaalde e-mails uitwisselen. De IT-technologieën die wij gebruiken, kunnen bv. de Web Server logs/IP-adressen, cookies en web beacons opslaan.Hierna vindt u meer informatie betreffende deze technologiën:

Web Server Logs/IP-adressen Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen telkens u op het internet surft. Alle identificatiecodes van computers op het internet worden doorgegeven met een IP-adres waardoor de computers en de servers met elkaar kunnen communiceren. ROCHE verzamelt de IP-adressen om de beheerssystemen en de volledige rapporten met gegevens door te geven aan zijn leden, handelspartners en/of verkopers om hen toe te laten analyses op de Website en performantieanalyses uit te voeren.

Cookies Een cookie is een klein bestand dat automatisch op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de Website en performantieanalyses uit te voeren. De cookies worden verwerkt in overeenstemming met de Cookie Policy.

De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser echter altijd zodanig configureren dat hij cookies weigert of u verwittigt wanneer een cookie werd verstuurd. We wijzen er echter op dat bepaalde delen van onze Website niet correct kunnen functioneren wanneer u de cookies weigert.

Web beacons – Op bepaalde pagina’s of in bepaalde e-mails kan ROCHE een courante internettechnologie gebruiken die gekend staat als een “web beacon” (ook gekend onder de naam “action tag” of “clear GIF technology”).De web beacons helpen bij het analyseren van de efficiëntie van websites, door bv. het aantal gebruikers van een website te meten, of het aantal bezoekers die op een bepaald element of op een website geklikt hebben.

Web beacons, cookies en de andere opvolgingstechnologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die u aangaan. Wij kunnen de opvolgingstechnologieën alleen gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik dat u maakt van websites en/of interactieve e-mails om het nut ervan voor u op te drijven, indien u ons vrijwillig uw persoonlijke identificatiegegevens bezorgt, bv. wanneer u zich registreert of wanneer u e-mails verstuurt.

Beveiliging

ROCHE gebruikt technologieën en beveiligingsvoorzorgen, reglementeringen en andere procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt ROCHE ook standaard firewalls en beveiligingswachtwoorden. U moet zich er zelf echter van vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals trojans en virussen. Wij wijzen u erop dat u zonder adequate beveiligingsmaatregelen (bv. beveiligde configuratie van uw webbrowser, bijwerking van de antivirusprogramma’s, persoonlijke firewall software, het niet-gebruiken van software afkomstig van twijfelachtige bronnen) het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, bekendgemaakt kunnen worden aan onbevoegde derden.

Links naar andere websites

Onze Website bevat een aantal links naar andere websites die interessante informatie voor onze bezoekers kunnen bevatten. Deze Policy is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan rechtstreeks met hen contact op te nemen indien u meer informatie wenst over hun policy hierover.

Wijzigingen aan de Privacy Policy

ROCHE kan deze Policy te allen tijde, met onmiddellijke ingang, wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden gemeld op deze pagina. Indien noodzakelijk zal ROCHE u om een nieuwe toestemming vragen.

DEEL III - Cookie Policy

ROCHE maakt op de website www.roche.be hierna de “Website”), gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaten om analyses op de Website en performantieanalyses uit te voeren.

U kan meer informatie over cookies terugvinden op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu. Deze Cookie Policy (hierna de “Policy”) regelt het gebruik van cookies op de Website.

Categorieën van cookies

Hieronder vindt u een omschrijving van de voornaamste categorieën van cookies die bestaan:

a. “Noodzakelijke Cookies” zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website.

Noodzakelijke Cookies worden niet gebruikt om u als persoon te identificeren. Indien u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat sommige onderdelen van de Website niet naar behoren functioneren.

b. “Analytische Cookies” hebben tot doel de kwaliteit of effectiviteit van de Website te verbeteren, door gebruikersgegevens te verzamelen. Analytische Cookies worden niet gebruikt om u als persoon te identificeren. Het verzamelen van gebruikersgegevens door middel van Analytische Cookies gebeurt op een geaggregeerde en anonieme wijze.

c. “Functionele Cookies” zijn cookies die het de Website mogelijk maken om uw keuzes met betrekking tot de Website te onthouden, zoals de door u gekozen taal en locatie. Door middel van Functionele Cookies kunnen uw persoonlijke gegevens verzameld worden. Indien u deze Functionele Cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat sommige onderdelen van de Website niet naar behoren functioneren en dat het gebruik van de Website gelimiteerd is.

d. “Targeting Cookies” zijn cookies die u bepaalde inhoud aanleveren, op basis van uw interesses gebaseerd op uw surfgeschiedenis. De meeste Targeting Cookies traceren gebruikers via hun IP adres en kunnen op die manier persoonlijke gegevens verzamelen. Persoonlijke gegevens die verzameld zijn door middel van Targeting Cookies, kunnen gedeeld worden met derden, zoals adverteerders.

Types cookies

Hieronder vindt u een omschrijving van de voornaamste types cookies die bestaan:

a. “Session Cookies” zijn tijdelijke cookies die enkel in het cookiebestand van uw browser aanwezig zijn gedurende uw bezoek aan de Website. Zij worden verwijderd van zodra uw browser wordt afgesloten.

b. “Persistent Cookies” zijn cookies die in het cookiebestand van uw browser aanwezig blijven nadat uw browser wordt afgesloten, soms zelfs langer dan een jaar. Persistent Cookies worden voornamelijk gebruikt om uw keuzes met betrekking tot de Website te onthouden, zoals de door u gekozen taal en locatie.

Door gebruik te maken van de Website, aanvaardt u dat (i) deze Website gebruik maakt van cookies; (ii) ROCHE op uw computer of ander toestel cookies mag plaatsen die verband houden met het gebruik van deze Website; (iii) u het gebruik van cookies kan beheren in uw browserinstellingen; en (iv) indien u het gebruik van cookies weigert, het mogelijk is dat de Website niet naar behoren functioneert en dat uw gebruik van de Website gelimiteerd kan zijn.

Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met het gebruik van cookies, kan u contact opnemen

met ROCHE op [email protected]

DEEL IV – Gebruik van uw gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten

Indien u een overeenkomst afsluit met Roche zal deze overeenkomst in bepaalde gevallen verwijzen naar deze pagina. Deze gegevens die Roche van u ontvangt in het kader van deze overeenkomst kunnen beschouwd worden als persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving (e.g. GDPR). Roche verwerkt deze gegevens om de interne communicatie tussen de dochtervennootschappen van Roche die interesse hebben of kunnen hebben in de actuele of toekomstige interacties met de contractspartij te vergemakkelijken, met de bedoeling om deze interacties doeltreffend te coördineren, ook in het belang van de contractspartij. De gegevens moeten ook voldoen aan de rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen van Roche.

Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor zakelijke doeleinden zullen worden bewaard. Gegevens die worden verwerkt omvatten de naam, contactinformatie, details over de overeenkomsten andere contractuele relaties tussen Roche en de contractspartij, biografische informatie (CV), lidmaatschappen van beroepsorden, publicaties door de contractspartij, klinische proeven waarin de contractspartij actief is of was als onderzoeker, en interne documenten van Roche waarin de afgelopen en geplande professionele interacties met de contractspartij worden beschreven.

Roche, en haar dochtervennootschappen zetten zich volledig in om te voldoen aan alle toepasselijke dataprivacywetten, zoals de GDPR, de Belgische en Zwitserse gegevensbeschermingswet en andere toepasselijke dataprivacywetten en -beginselen. Roche biedt voldoende waarborgen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsook wat betreft de uitoefening van de respectievelijke rechten ter garantie dat de gegevens zullen worden beschermd met een adequaat beschermingsniveau in het geval dat de gegevens worden overgedragen aan filialen van Roche en service providers, wat ook het overdragen kan inhouden naar andere landen, inclusief landen waar geen passend beschermingsniveau in de zin van de GDPR wordt geboden.

Als contractspartij heeft u het recht om uw persoonlijke informatie te bekijken en er een kopie van te ontvangen. Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie onnauwkeurig of onvolledig is, hebt u het recht om correctie ervan te verzoeken. U kunt vragen om de verwijdering van persoonlijke informatie die niet meer nodig is. U kunt ook de beperking vragen van het gebruik van uw persoonlijke informatie.

Als u vragen hebt, zich zorgen maakt of een klacht wilt indienen met betrekking tot de manier waarop Roche gebruik maakt van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met de lokale gegevensbeschermingsfunctionaris van Roche op [email protected] Indien u meer informatie over uw privacyrechten wenst of als u een probleem niet rechtstreeks met Roche kunt oplossen en een klacht wilt indienen, kan u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit op [email protected] Deze authoriteit is er verantwoordelijk voor dat de privacywetgeving in België wordt nageleefd.