De weg naar een efficiënte en gepersonaliseerde gezondheidszorg

Doorgedreven samenwerking en het delen van gezondheidsdata gedurende het gehele traject van patiënten zullen cruciaal zijn om te komen tot een efficiënte en gepersonaliseerde gezondheidszorg. Dat zeggen Brigitte Nolet en Nizar Sebti, respectievelijk General Manager en Medical Director bij Roche Belux.

In welke zin staat innovatie bij jullie in het teken van de patiënt?

[Brigitte Nolet] : Alles wat we bij Roche doen, staat in het teken van wat patiënten in de toekomst nodig zullen hebben. Net daarom zijn we 100% toegewijd aan innovatie, en dan specifiek aan het zoeken naar nieuwe moleculen waarmee we patiënten met grote onbeantwoorde medi-sche behoeften kunnen helpen. Door die focus op innovatie en als erkenning voor onze inno-vatieve geneesmiddelen hebben we intussen al achtmaal de prestigieuze Galenus Genees-middelenprijs gewonnen in België. Roche is zowel gespecialiseerd in diagnostische als in farmaceutische innovatie.

De wisselwerking en afstemming tussen die twee delen van de Roche Group maakt ons echt uniek. Het zorgt ervoor dat we patiënten gedurende hun tra-ject optimaal kunnen bijstaan op het vlak van diagnose, preventie, detectie, monitoring, ondersteuning in behandelkeuzes, genees-middelen, enz. Die brede aanpak maakt ons trouwens het grootste bedrijf in de gezond-heidszorg ter wereld en een wereldleider op het gebied van kankerbehandelingen.

Welk potentieel zien jullie in België?

[Nizar Sebti] :  België wordt gezien als een ‘pharma valley’. Wat betreft de investeringen in R&D per inwoner binnen het domein van farma-ceutica zijn we immers de absolute koploper in Europa. Roche is met een jaarlijkse investering van 22 miljoen euro in R&D de grootste Belgi-sche investeerder. Maar ook de samenwerking en het overleg met de hoog opgeleide onder-zoekers, de internationaal gerenommeerde onderzoekscentra en de autoriteiten verlopen hier erg vlot.

Je kan dus zeker stellen dat Bel-gië een echt R&D-gedreven land is, en dat er hier nog enorm veel opportuniteiten zijn om via doorgedreven samenwerking en het delen van data tot een betere en efficiëntere gezond-heidszorg te komen. België heeft in Europa overigens het tweede grootste aantal klinische studies per inwoner. Roche alleen al heeft hier maar liefst 127 studies lopen momenteel, waar-onder een groot aantal fase 1-studies. Een van de redenen hiervoor is de kwaliteit van het onderzoek en de onderzoekers, naast het feit dat er in België een bijzonder snelle goedkeu-ringsprocedure is voor dat type van studies.

Hoe draaiden jullie de uitdagingen rond COVID-19 om in opportuniteiten?

[Nizar sebti] : Patiënten die deelnamen aan een klinische studie en niet naar het ziekenhuis wilden gaan voor de toediening van medica-tie gaven we de mogelijkheid om thuis een verpleegster te laten langskomen. We facili-teerden ook de thuislevering van medicatie. We maakten een digitale versie van onze toestemmingsformulieren en contracten, wat niet enkel handig was voor de patiënten, maar ook het hele administratieve proces efficiënter maakte. Ook onze samenwerking met autoriteiten en onderzoekers werd op dezelfde manier efficiënter gemaakt.

[Brigitte Nolet] : De gezondheidszorg is gedwongen om out-of-the-box te denken. Dat heeft zich positief vertaald in een meer geïntegreerde samenwerking tussen alle actoren en het heeft de weg vrijgemaakt voor versnelde innovatie. De huidige pandemie laat ook zien hoe cruciaal het is om te investeren in de gezondheidszorg en hoe belangrijk het is om ons nu voor te bereiden op de toekomst. Alle sectoren, zowel de openbare als de parti-culiere sector en de non-profitsector, moeten samenwerken om het gezondheidszorgsys-teem sterker en veerkrachtiger te maken voor de patiënten en de samenleving.

Wat is daarvoor nodig?

[Brigitte Nolet] : De digitalisering van onze gezondheids-zorg zal daarin cruciaal zijn. Gezondheidsdata zullen ons immers toelaten om gefundeerde beslissingen te nemen waar zowel patiënten, artsen als onze samenleving beter van zullen worden. Ze maken het mogelijk om de juiste behandeling aan te bieden aan de juiste patiënt op het juiste moment. Met gepersonaliseerde gezondheidszorg kijken we naar de ziekte op moleculair niveau om te begrijpen wat de beste manier is om de ziekte te behandelen, in plaats van behandelingen voor te stellen die alleen gebaseerd zijn op een specifiek type kanker. Deze ‘tumor-agnostische’ therapieën zien er veelbelovend uit in een klinische omgeving en helpen patiënten bij een reeks zeldzame en moeilijk te behandelen vormen van kanker. In dat kader willen we zoveel mogelijk samen-werken met alle verschillende stakeholders in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat al onze oplossingen tijdens het volledige traject van patiënten in die richting kunnen evolueren. Ons doel is om maximale resultaten te boeken met minimale neveneffecten, en om ervoor te zorgen dat de beperkte financiële middelen voor de gezondheidszorg optimaal kunnen worden besteed waar ze de grootste impact hebben.

Welke bijdrage leveren jullie in België om het potentieel van gepersonaliseerde geneeskunde aan te tonen?

[Brigitte Nolet] : In België werken we voor het eerst samen met Sciensano en The Belgian Society of Medical Oncology om de impact van gepersonaliseerde geneeskunde voor oncologiepatiënten aan te tonen via het GeNeo-initiatief. Het is een unieke samenwerking, omdat er verschillende profie-len tegelijk betrokken zijn om de verschillende perspectieven van de gepersonaliseerde genees-kunde (technologieën, incentives, terugbetaling, impact) aan te pakken. Een ander voorbeeld van samenwerking zou moeten voortkomen uit de onlangs gelanceerde Personalised Healthca-re-index, die ondersteund wordt door Roche (futureproofinghealthcare.com). Deze geeft een overzicht van de status van 34 gezondheidssyste-men, en België staat daar op de twaalfde plaats. We hopen dat dit Belgische beleidsmakers en belangrijke stakeholders in staat zal stellen om de kracht en de zwaktes van ons gezondheidssys-teem beter te begrijpen, omdat we geloven dat het manieren biedt om gezondheidssystemen te herdenken en klaar te maken voor de toekomst, waarbij de bestaande digitale en gepersonali-seerde gezondheidszorgcapaciteiten worden geoptimaliseerd.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring