Password Roche2020 Inloggen Incorrect code!

Over Hemofilie A

Hier vindt u nuttige informatie en tips die u zullen helpen bij het omgaan met hemofilie.

 

Over HEMLIBRA

Hoe werkt HEMLIBRA®▼ (of emicizumab)?

 

Het proces dat ons lichaam gebruikt om bloedstolsels te vormen is ingewikkeld. Het gaat om vele stappen en elementen die in een delicaat evenwicht samenwerken om het mogelijk te maken dat bloed gaat stollen. Een van deze stappen omvat een belangrijk eiwit genaamd factor VIII.

Zijn taak is om twee andere eiwitten, geactiveerde factor IX en factor X, samen te brengen, zodat het stollingsproces kan worden voortgezet.


Bij mensen met hemofilie A die een lage of ontbrekende factor VIII hebben, gaat het stollingsproces niet door en kan het bloed niet goed stollen.

Al vele jaren is het vervangen van factor VIII de gebruikelijke manier om hemofilie A te behandelen; zij die FVIII-remmers hebben, worden meestal behandeld met bypasstherapie2,3.

 


HEMLIBRA neemt de functie over van de ontbrekende factor VIII, die nodig is voor effectieve bloedstolling. Het geneesmiddel heeft een andere structuur dan factor VIII, en daarom hebben de factor VIII remmers geen effect.

Verder heeft het geneesmiddel een langere halfwaardetijd van ongeveer 4 weken waardoor het minder vaak hoeft te worden toegediend. HEMLIBRA wordt onderhuids (subcutaan) toegediend.


Toediening1


HEMLIBRA wordt altijd voorgeschreven als routineprofylaxe. Het is van essentieel belang uw profylactisch schema te volgen om bloedingen te voorkomen.
Het geneesmiddel wordt toegediend via een injectie onder de huid (subcutaan). Hierdoor komt de medicatie niet direct in de bloedbaan terecht en wordt deze geleidelijk aan afgegeven in het bloed.

Uw arts of verpleegkundige zal u laten zien hoe uw geneesmiddel moet worden geïnjecteerd. Als u getraind bent, kunt u zelf of met de hulp van uw verzorger dit geneesmiddel thuis toedienen.

Buik, dij , bovenarm. Enkel door zorgverlener

 

Naast de flacon worden de nodige toedieningsmaterialen u ter beschikking gesteld onder de vorm van een toedieningskit. Vraag hiernaar bij uw officina- of hospitaalapotheker (CNK code: 4125928).

Deze bevat de volgende materialen:

Materialen

Het is aanbevolen om een dagboek bij te houden waarin u uw injecties & injectieplaatsen aangeeft. Deze info kan u vervolgens steeds delen met uw zorgverlener. Hiervoor wordt u een logbook, HemTrack, ter beschikking gesteld. Vraag hiernaar bij uw zorgverlener.

 

Dosering1

 

Uw geneesmiddel bestaat in vier verschillende flaconsterktes: 30 mg, 60 mg, 105 mg en 150 mg. De sterkte en concentratie zijn op het etiket van de doos en de flacon gedrukt.

Dosering

De dosis van uw geneesmiddel hangt af van uw gewicht. Uw arts zal de hoeveelheid (in mg) berekenen en de bijbehorende hoeveelheid HEMLIBRA-oplossing (in ml) die geïnjecteerd moet worden bepalen.

Gedurende de eerste 4 weken moet u een oplaaddosering injecteren. Vanaf week vijf start uw onderhoudsdosis, hierna verandert uw schema niet meer.

 • Oplaaddosering: Week 1 tot 4: De dosis is 3 milligram voor elke kilo die u weegt, eenmaal per week geïnjecteerd.
 • Onderhoudsdosering: Week 5 en daarna:
  • 1,5 milligram voor elke kilo die u weegt, eenmaal per week geïnjecteerd,
  • óf 3 milligram voor elke kilo die u weegt, elke 2 weken geïnjecteerd,
  • óf 6 milligram voor elke kilo die u weegt, elke 4 weken geïnjecteerd.

De beslissing om de onderhoudsdosering van 1,5 milligram eenmaal per week, 3 milligram elke 2 weken of 6 milligram elke 4 weken toe te passen moet genomen worden in overleg met uw arts en, waar van toepassing, met uw verzorger.

Bij het samenstellen van het totale te injecteren volume mogen niet de verschillende concentraties HEMLIBRA (30 mg/ml en 150 mg/ml) in één injectiespuit worden gecombineerd.

De hoeveelheid HEMLIBRA-oplossing die bij elke injectie wordt toegediend mag niet meer dan 2 ml zijn.

Als uw geneesmiddel vanuit de injectieflacon in de injectiespuit is overgebracht, moet het middel DIRECT WORDEN GEBRUIKT. Leg de injectiespuit met oplossing niet in de koelkast.

Toediening1

Uw zorgverstrekker die bevoegd is om patiënten met hemofilie te behandelen zal de behandeling met HEMLIBRA bij u starten. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of verpleegkundige u dat heeft verteld. U vindt de instructies terug in de materialen die u heeft ontvangen van uw zorgverstrekker. U kunt de animatie hieronder bekijken.


Bewaring1

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Ongeopende injectieflacons die uit de koelkast zijn gehaald, kunnen tot 7 dagen bij kamertemperatuur (onder de 30°C) worden bewaard.

Na het bewaren bij kamertemperatuur mogen ongeopende injectieflacons in de koelkast worden teruggezet. De totale bewaartijd van het geneesmiddel bij kamertemperatuur mag niet langer zijn dan 7 dagen.

Als uw geneesmiddel vanuit de injectieflacon in de injectiespuit is overgebracht, moet het middel direct worden gebruikt. Leg de injectiespuit met oplossing niet in de koelkast.

Gooi injectieflacons die langer dan 7 dagen bij kamertemperatuur zijn bewaard of die aan temperaturen boven de 30°C zijn blootgesteld, weg.

FAQ1

 

Bijwerkingen en laboresultaten

Bijwerkingen
 

Zoals elk geneesmiddel kan ook HEMLIBRA bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hieronder vindt u meer informatie over mogelijke bijwerkingen en het gebruikt van andere medicatie in combinatie met HEMLIBRA.

Gebruikt u naast HEMLIBRA nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Gebruikt u een bypassing agent dan kan het zijn dat uw behandeling wordt aangepast. Voorbeelden van bypassing agents zijn “geactiveerd protrombinecomplex-concentraat” of FEIBA en “recombinante factor VIIa” of Novoseven. Er kunnen ernstige en mogelijk levensbedreigende bijwerkingen optreden wanneer patiënten aPCC gebruiken en ook worden behandeld met HEMLIBRA. Stop met het gebruik van HEMLIBRA en aPCC en neem onmiddellijk contact op met een arts als u of uw verzorger een van volgende bijwerkingen opmerkt:

 • Vernietiging van rode bloedcellen (trombotische microangiopathie)
  Dit is een ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoening waarbij de binnenwand van de bloedvaten beschadigd is en zich bloedstolsels vormen in de kleine bloedvaten. In sommige gevallen kan dit de nieren en/of andere organen beschadigen.
  • Symptomen zijn: verwardheid, zwakte, zwelling van armen en benen, geel worden van huid en ogen, vage buik- of rugpijn, misselijkheid, overgeven of minder plassen.
 • Bloedstolsels:
  Er kunnen zich bloedstolsels vormen. In zeldzame gevallen kan zich een bloedstolsel vormen in de bloedvaten en deze blokkeren, wat levensbedreigend kan zijn.
  • Symptomen van een bloedstolsel in een ader vlak onder de huid: zwelling, warmte, pijn, roodheid.
  • Symptomen van een bloedstolsel in een ader achter uw oog: hoofdpijn, gevoelloosheid in uw gezicht, pijn of zwelling van de ogen, problemen met het zicht.
  • Symptoom van ernstige beschadiging van het huidweefsel: zwart worden van de huid.
    

Andere bijwerkingen tijdens het gebruik van HEMLIBRA
 

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • een reactie op de plek waar de injectie is gegeven (roodheid, jeuk, pijn)
 • hoofdpijn
 • gewrichtspijn

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • koorts
 • spierpijn
 • diarree

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • vernietiging van rode bloedcellen (trombotische microangiopathie)
 • bloedstolsel in een ader achter uw oog
 • ernstige beschadiging van het huidweefsel (huidnecrose)
 • bloedstolsel in een ader vlak onder de huid (oppervlakkige tromboflebitis)

Zwangerschap en borstvoeding

 • U moet een doeltreffende methode van geboortebeperking (anticonceptie) gebruiken tijdens de behandeling met Hemlibra en tot 6 maanden na uw laatste injectie met HEMLIBRA.
 • Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal het voordeel van gebruik van HEMLIBRA voor u afwegen tegen het risico voor uw baby.

Laboresultaten

Vertel uw arts dat u HEMLIBRA neemt voordat er laboratoriumtests worden gedaan om te bepalen hoe goed uw bloed stolt, omdat uw geneesmiddel in het bloed sommige laboratoriumtests kan verstoren waardoor de uitslagen onjuist kunnen zijn. Uw arts kan deze laboratoriumtests “stollingstests” of “remmertests” noemen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden (zie hieronder voor details). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: [email protected]

 

Download


Contactfiche


Injectiegids


Introductie tot HEMLIBRA


Quick reference card


Logbook HemTrack


Contact
 

Farmacovigilantie
(om ongewenste bijwerkingen te rapporteren)
Telephone:(+32) (0)2 525 82 99
Fax:(+32) (0)2 525 84 66
[email protected]

 

Medische Informatie
(voor alle medische en farmaceutische vragen)
Telephone:00 32 (0)2 525 82 99
Fax:00 32 (0)2 525 84 66
[email protected]

 

Referenties:

 1. HEMLIBRA bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Laatste versie maart 2019. Beschikbaar op www.fagg.be.
 2. AHVH Vereniging van Hemofilie- en von Willebrandpatiënten [internet, cited on January 2020] http://www.ahvh.be/nl/informatie/hemofilie-a-en-b/behandelingen/66-waaruit-bestaat-de-behandeling-van-hemofilie
 3. AHVH Vereniging van Hemofilie- en von Willebrandpatiënten [internet, cited on January 2020] http://www.ahvh.be/nl/informatie/hemofilie-a-en-b/complicaties
 4. AHVH Vereniging van Hemofilie- en von Willebrandpatiënten [internet, cited on January 2020] http://www.ahvh.be/nl/informatie/het-dagelijkse-leven/vrije-tijd/285-tips-voor-reizigers