Legal Statement

De eigenaar van deze website is de Roche Groep in België:

nv Roche sa
Dantestraat 75
BE-1070 Brussel
België
B.T.W.: BE 0403 088 151 H.R.B. 884

Roche Diagnostics Belgium
Schaarbeeklei 198
BE-1800 Vilvoorde
België
B.T.W.: BE 0403 049 945 RPR Brussel

Deze wettelijke vermeldingen hebben betrekking op de toegang tot en het gebruik van de diverse inhouden en diensten die opgenomen zijn in of toegankelijk zijn via de website www.roche.be, die eigendom is van de Roche Groep (hierna ROCHE genoemd). Door deze website te gebruiken, verwerft u de status van gebruiker. Door deze website en alle bijbehorende diensten te gebruiken, aanvaardt de gebruiker, zonder enig voorbehoud, al deze algemene voorwaarden en de speciale voorwaarden die eventueel van toepassing zijn.

Aansprakelijkheid
Roche stelt alles in het werk om correcte en bijgewerkte informatie te verspreiden. Roche geeft echter geen garanties over de juistheid, noch over de volledigheid van de informatie op deze website. Roche kan niet aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van het gebruik van deze website of van de sites waarmee de website van Roche hyperlinks heeft. Roche behoudt zich het recht voor deze website op elk moment en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website en van de inhoud ervan, evenals van de sites waarmee de Roche website via hyperlinks verbonden is, ligt volledig bij de gebruikers. Roche en de personen die hebben meegewerkt aan de creatie, de uitvoering of de levering van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de toegang tot deze site, van het gebruik ervan of van de onmogelijkheid om deze te gebruiken, noch voor fouten in de inhoud ervan. Deze bepaling geldt ook voor de websites waarmee de Roche website verbonden is via hyperlinks.

Aard van de informatie
De informatie vermeld op deze website houdt in geen geval een aansporing of een aanbod in om in te schrijven op de effecten van Hoffmann – La Roche of om deze aan te kopen of uit te wisselen. Wij raden de investeerders af om op deze informatie te vertrouwen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Prognoses
De informatie die op deze website wordt verspreid kan ramingen bevatten die een zekere mate van onzekerheid inhouden, met name met betrekking tot wetenschappelijke, commerciële, economische of financiële factoren. De werkelijke resultaten kunnen bijgevolg aanzienlijk afwijken van de prognoses.

Links naar websites van derdenù
Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van onze website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat Roche de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. Roche kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van een website van derden, de inhoud ervan of de exploitatie van de inhoud.

Merken 
Alle merken die vermeld zijn op deze website zijn eigendom van Hoffmann – La Roche of zijn filialen, of maken het voorwerp uit van een gebruiksvergunning.

Auteursrecht 
Deze Roche website en de informatie die deze bevat of waarnaar hij verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitzending of andere exploitatie van al deze soorten informatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor vergunningen om de informatie die voorkomt op deze site te reproduceren, moeten worden gericht aan de webmaster van Roche.

Roche beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bij Roche beseffen we dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze websites heel belangrijk is en dat informatie over uw gezondheid uiterst delicaat is. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen om de internationale bepalingen betreffende de gegevens over het privéleven na te leven. Wij behandelen uw “persoonlijke gegevens” in overeenstemming met de Roche-richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met de wetten die van kracht zijn in de EU en in Zwitserland en met de andere wetten die de opslag, de processen, de toegang of de overdracht met betrekking tot persoonlijke gegevens regelen.

De websites van Roche, waarop dit beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is weergegeven, verbinden zich ertoe uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te bewaren en te beveiligen conform dit beleid en conform de geldende wetgeving en de reglementeringen. Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens (zoals hierna gedefinieerd) die worden verzameld via online ressources van Roche of via de mededelingen (zoals websites, e-mail en andere online tools) die een link naar dit beleid bevatten. Dit beleid is niet van toepassing op de persoonlijke gegevens die worden verzameld via offline resources en offline mededelingen, behalve indien deze persoonlijke gegevens worden geconsolideerd met de gegevens van hetzelfde type die werden ingezameld via online tools van Roche. Dit beleid is ook niet van toepassing op online ressources van derden waaraan de websites van Roche gekoppeld zijn en waarbij Roche geen controle heeft over de inhoud of de praktijken van dergelijke ressources met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw persoonlijke gegevens kunnen alleen worden verzameld indien u beslist om ons toegang ertoe te verlenen. Wij delen uw persoonlijke gegevens in geen geval met derden voor gebruik door hen voor marketingdoeleinden, behalve indien u ons daarvoor uitdrukkelijk de toestemming geeft. Gelieve deze beleidslijn betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te lezen voor meer informatie over de manier waarop wij deze gegevens online verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen.

 • Verzameling van gegevens
 • Uw opties
 • Beveiliging
 • Gebruik van gegevens
 • Deling en overdracht van gegevens
 • Links naar andere websites
 • Beveiliging van gegevens over kinderen
 • Aanvullende informatie op de websites
 • Bericht aan de commerciële of professionele gebruikers van de websites
 • Aanpassing van het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Hoe contact opnemen met ROCHE?

Inzameling van gegevens
Roche gebruikt in hoofdzaak twee methodes voor de online verzameling van persoonlijke gegevens:

 • Gegevens die wij verkrijgen

  - Persoonlijke gegevens: U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens bekend te maken. Wij kunnen persoonlijke gegevens waarmee wij u kunnen identificeren (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens van dit type) alleen verzamelen als u beslist om ze aan ons door te geven. Ook gegevens over uw gezondheid kunnen we alleen verzamelen als u antwoordt op onze vragen of op onze enquêtes.

  - Volledige gegevens: Uit de gegevens die u ons verstrekt en aan de hand waarvan we u kunnen identificeren, kunnen we in sommige gevallen bepaalde gegevens halen die we bewaren in een volledig bestand. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere informatie om zo volledige en anonieme statistische gegevens (bv. aantal bezoekers, domeinnaam van herkomst van de internetprovider) te produceren die ons helpen om onze producten en onze diensten te verbeteren.
 • Automatische inzameling van gegevens

Wij ontvangen automatisch bepaalde soorten gegevens zodra u aanlogt op onze websites of wanneer wij bepaalde e-mails uitwisselen. De IT-technologieën die wij gebruiken, kunnen bv. de Web Server logs/IP-adressen, cookies en web beacons opslaan.

Web Server Logs/IP-adressen. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen telkens u op het internet surft. Alle identificatiecodes van computers op het internet worden doorgegeven met een IP-adres waardoor de computers en de servers met elkaar kunnen communiceren. Roche verzamelt de IP-adressen om de beheerssystemen en de volledige rapporten met gegevens door te geven aan zijn leden, handelspartners en/of verkopers om hen toe te laten analyses op de website en performantieanalyses uit te voeren.

Cookies. Een cookie is een fragment informatie dat automatisch op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u aanlogt op bepaalde websites. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de website en performantieanalyses uit te voeren. De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser echter altijd zodanig configureren dat hij cookies weigert of u verwittigt wanneer een cookie werd verstuurd. We wijzen er echter op dat bepaalde delen van onze websites niet correct kunnen functioneren wanneer u de cookies weigert.

Web beacons. Op bepaalde pagina’s of in bepaalde e-mails kan Roche een courante internettechnologie gebruiken die gekend staat als een “webbeacon” (ook gekend onder de naam “action tag” of “clear GIF technology”).
De webbeacons helpen bij het analyseren van de efficiëntie van de websites, door bv. het aantal gebruikers van een website te meten, of het aantal bezoekers die op een bepaald element of op een website geklikt hebben.

Webbeacons, cookies en de andere opvolgingstechnologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die u aangaan. Wij kunnen de opvolgingstechnologieën alleen gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik dat u maakt van websites en/of interactieve e-mails om het nut ervan voor u op te drijven, indien u ons vrijwillig uw persoonlijke identificatiegegevens bezorgt, bv. wanneer u zich registreert of wanneer u e-mails verstuurt.

Uw opties
U hebt verschillende opties om onze websites te gebruiken. U kunt ervoor opteren om geen persoonlijke gegevens door te geven die ons toelaten u te identificeren door deze niet in te vullen in de bestaande formulieren of gegevensvelden op onze website en door geen van de beschikbare persoonlijke diensten te gebruiken. Indien u beslist om uw persoonlijke gegevens door te sturen, hebt u het recht om uw gegevens op elk moment te raadplegen en te corrigeren door aan te loggen op de toepassing. Op sommige websites wordt uw toestemming gevraagd om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. U kunt dit verzoek goedkeuren of weigeren. Wanneer u kiest voor specifieke diensten of mededelingen, bv. een e-newsletter, kunt u uw inschrijving hiervoor op elk moment schrappen door de instructies vermeld in elke mededeling uit te voeren. Wanneer u beslist om u uit te schrijven uit een service of een mededeling, zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk schrappen.


Zoals hierboven werd beschreven, kunt u vermijden dat de cookies u anoniem volgen wanneer u op onze websites surft, door uw browser zodanig te programmeren dat hij de cookies weigert of u verwittigt wanneer een cookie werd opgestuurd.

Beveiliging
Roche gebruikt technologieën en beveiligingsvoorzorgen, reglementeringen en andere procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt Roche ook standaard firewalls en beveiligingswachtwoorden. U moet zich er zelf echter van vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals trojans en virussen. Wij wijzen u erop dat u zonder adequate beveiligingsmaatregelen (bv. beveiligde configuratie van uw webbrowser, bijwerking van de antivirusprogramma’s, persoonlijke firewall software, het niet-gebruiken van software afkomstig van twijfelachtige bronnen) het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, bekendgemaakt kunnen worden aan onbevoegde derden.

Gebruik van de gegevens
Roche, inclusief zijn filialen, divisies en wereldwijde groepen en/of de bedrijven die we inhuren om in onze naam diensten te verstrekken, zullen alle persoonlijke gegevens die u aan ons doorgaf gebruiken om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij behouden de controle over het gebruik van de gegevens en blijven hiervoor ook aansprakelijk. Sommige van deze gegevens kunnen worden opgeslagen of gebruikt op computers die zich bevinden in andere rechtsgebieden, bv. de Verenigde Staten, waar de wetten betreffende de bescherming van gegevens kunnen verschillen van deze die van kracht zijn in uw rechtsgebied. In dit geval garanderen we u dat de gepaste beveiligingen werden geïmplementeerd om aan de data processor van dit land te vragen deze gegevens te beveiligen op een manier die equivalent is met deze die geldt in het land waar u woont.

Deze informatie, die ook voor diverse doeleinden gebruikt wordt door HR (Performance Management, Succession decisions of Development actions), helpt ons om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en om beter te begrijpen hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Dat helpt ons ook om u bepaalde gepersonaliseerde mededelingen te sturen over de diensten en de promoties die u kunnen interesseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het geslacht en de leeftijd van de bezoekers van websites over een specifiek geneesmiddel of een specifieke ziekte analyseren en kunnen wij de analyse van deze gegevens intern gebruiken of delen met anderen. 

Deling en overdracht van gegevens
Roche deelt de persoonlijke gegevens die toelaten om u te identificeren met diverse externe bedrijven of met diverse agenten die voor onze rekening werken, teneinde hen te helpen transacties uit te voeren, zoals dienstverlening, het verzenden van marketingberichten over onze producten, diensten en aanbiedingen, of het uitvoeren van onderhoud van de technologieën. Wij kunnen deze gegevens ook delen met onze filialen en onze leden. Al deze bedrijven en al deze agenten moeten hierbij de bepalingen van ons beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven.

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die toelaten u te identificeren ook bekendmaken in de volgende gevallen:

(a) bij verkoop, nieuwe toewijzingen of andere overdrachten door de onderneming van de website waarop de gegevens betrekking hebben;
(b) om in te spelen op de vragen van rechtmatige overheidsinstanties of wanneer dit bij wet wordt opgelegd, 
(c) of, indien dit nodig is, in het kader van een bedrijfsaudit of om een klacht of dreiging te onderzoeken of te beantwoorden.

Geen gebruik voor direct marketing door derden. Wij zullen de gegevens die toelaten u te identificeren in geen geval verkopen of overdragen aan derden voor gebruik voor marketingdoeleinden voor hun eigen rekening zonder u daarvan duidelijk op de hoogte brengen en zonder dat u ons uitdrukkelijk de toestemming geeft om uw gegevens op deze manier te delen.

Een e-mail versturen naar een vriend of collega. Op bepaalde websites van Roche kunt u een link of een bericht dat verwijst naar een website van Roche doorsturen naar een vriend of collega. De e-mailadressen die u ons hiervoor verstrekt, zullen worden gebruikt om de informatie in uw naam te versturen naar uw vriend of collega en zullen niet voor andere doeleinden worden ingezameld of gebruikt door Roche of door derden.

Links naar andere websites
Onze websites bevatten een aantal links naar andere websites die interessante informatie voor onze bezoekers kunnen bevatten. Dit beleid is niet van toepassing op deze sites en wij raden u aan rechtstreeks met hen contact op te nemen indien u meer informatie wenst over hun beleid hierover.

Beveiliging van gegevens van kinderen
Onze websites zijn bestemd voor een volwassen publiek. Wij verzamelen geen identificeerbare persoonlijke gegevens van personen waarvan we weten dat zij jonger zijn dan 13 jaar, zonder controleerbare toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om op aanvraag de informatie te raadplegen die werd verstrekt door het kind en/of te vragen om deze te schrappen.

Aanvullende informatie op de websites
Indien een website andere bepalingen over de persoonlijke levenssfeer bevat dan deze die beschreven zijn in dit beleid, moeten deze bepalingen aan u worden voorgelegd op de pagina waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld.

Bericht aan de commerciële of professionele gebruikers van de websites
Indien u een commerciële of professionele relatie hebt met Roche, kunnen wij de informatie die wordt verstrekt op onze websites, inclusief op de websites die speciaal bestemd zijn voor commerciële en professionele gebruikers, gebruiken om in te spelen op uw vragen en om onze commerciële relaties met u en met de entiteiten die u vertegenwoordigt, uit te bouwen. Wij kunnen deze informatie ook delen met derden die handelen voor onze rekening.

Aanpassing van het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Roche kan zijn online beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te allen tijde herzien. Dergelijke aanpassingen zullen snel worden gemeld op deze pagina. Door onze websites te blijven gebruiken nadat u op de hoogte werd gebracht van de wijzigingen aan het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stemt u ermee in dat wij alle nieuwe gegevens die werden verstrekt gebruiken conform het aangepaste beleid van Roche betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit beleid is van kracht vanaf 1 november 2005.

Hoe ROCHE contacteren?
Indien u vragen hebt of indien u wil dat Roche uw profiel corrigeert of schrapt, verzoeken wij u ons schriftelijk (per post) te contacteren op het volgende adres:


nv Roche sa
Dantestraat 75
BE-1070 Brussel
België

Roche Diagnostics Belgium
Schaarbeeklei 198
BE-1800 Vilvoorde
België

Behoudens tegenstrijdig bericht is dit beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op F. Hoffmann-La Roche Ltd of op de websites van F. Hoffmann-La Roche Ltd.